ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

ΑΔΑ: 9ΟΗΛΩ9Υ-22Ξ Απρίλιος 11, 2018

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

ΑΔΑ: ΨΧΑ4Ω9Υ-ΑΚΗ Μάρτιος 26, 2018

Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής

ΑΔΑ: ΩΣΜΝΩ9Υ-ΗΑΩ Μάρτιος 26, 2018

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Επισκευή οδικού δικτύου με έτοιμο ασφαλτόμιγμα Δήμου Δεσκάτης»

ΑΔΑ: 661ΟΩ9Υ-ΩΣΟ Μάρτιος 16, 2018

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

ΑΔΑ: ΨΚΛ1Ω9Υ-0Μ4 Μάρτιος 16, 2018

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ. έργου.

ΑΔΑ: Ψ6Χ6Ω9Υ-ΑΗΔ Φεβρουάριος 28, 2018

Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 461.000,00€ για το έργο «Ύδρευση Καρπερού (κατασκευή αγωγού ύδρευσης)» προϋπολογισμού 461.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: ΨΨΤ8Ω9Υ-ΡΤΦ Μάρτιος 16, 2018

Ψήφιση πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό on line σεμινάριο.

ΑΔΑ: Ω2Α2Ω9Υ-ΙΓΨ Μάρτιος 16, 2018

Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων

ΑΔΑ: ΩΠΟΜΩ9Υ-ΑΟΑ Μάρτιος 9, 2018

Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.231,67€ για την πληρωμή του 5ου λογαριασμού του έργου «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμων προς Κατάκαλη»

ΑΔΑ: ΨΠ3ΘΩ9Υ-ΩΙΩ Φεβρουάριος 28, 2018
1 2 3 113
1523950963