ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

ΑΔΑ: Ψ869Ω9Υ-9ΧΔ Ιούνιος 1, 2017

Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 33.622,95€ για την πληρωμή του 2ο Λογαριασμού πληρωμής του έργου «Αγροτική Οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων» Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: ΩΖ2ΖΩ9Υ-6Β4 Ιούνιος 14, 2017

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση των συμφερόντων του Δήμου.

ΑΔΑ: 7ΥΖΦΩ9Υ-ΕΚ3 Ιούνιος 1, 2017

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.200,00 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Μπουραζάνι» για σταβλικές εγκαταστάσεις.

ΑΔΑ: Ω50ΙΩ9Υ-ΦΩ0 Ιούνιος 1, 2017

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση των συμφερόντων του Δήμου.

ΑΔΑ: Ω9Ρ4Ω9Υ-3Γ5 Ιούνιος 1, 2017

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αντικατάσταση υδραυλικής στήλης, συντήρηση και επισκευή υποβρυχίων γεωτρήσεων » Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: 7Κ3ΞΩ9Υ-ΑΜΩ Ιούνιος 1, 2017

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.439,25€ και έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον Δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο, για εργασίες παραλλαγής δικτύου ΔΧΤ λόγω διάνοιξης δρόμου -θέση Δασοχώρι.

ΑΔΑ: 7ΧΓ4Ω9Υ-9ΓΗ Ιούνιος 1, 2017

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση των συμφερόντων του Δήμου.

ΑΔΑ: ΨΥ0ΥΩ9Υ-Σ2Υ Ιούνιος 14, 2017

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Ανακατασκευή πλατείας εργατικών κατοικιών».

ΑΔΑ: 70ΚΜΩ9Υ-14Θ Ιούνιος 1, 2017

Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 35.000,01€ για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Κούτρα» προϋπολογισμού 35.000,01€.

ΑΔΑ: ΩΘΩΧΩ9Υ-ΝΞ5 Ιούνιος 14, 2017
1 2 3 94
1498462963