ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων παρελθόντων ετών που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

ΑΔΑ: ΩΥ88Ω9Υ-ΒΤΦ Φεβρουάριος 8, 2018

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

ΑΔΑ: ΩΘ2ΤΩ9Υ-Λ7Χ Φεβρουάριος 8, 2018

Ψήφιση και διάθεση πίστωσης 26.044,14€ για την πληρωμή του 2ος λογαριασμού του έργου «Καθοδηγητικό τοιχίο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμο προς Κατάκαλη» Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: ΩΔΗΙΩ9Υ-ΦΕΣ Φεβρουάριος 8, 2018

Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθειας τροφίμων για το έτος 2018» για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

ΑΔΑ: ΨΤ3ΥΩ9Υ-ΜΤ5 Φεβρουάριος 12, 2018

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση και επισκευή υδρογεωτρήσεων (Αντλητικά συγκροτήματα Δήμου Δεσκάτης)».

ΑΔΑ: 9Ψ2ΘΩ9Υ-0ΑΕ Ιανουάριος 26, 2018

Περίληψη διακήρυξης

ΑΔΑ: ΩΘ21Ω9Υ-69Η Φεβρουάριος 1, 2018

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

ΑΔΑ: ΩΘΘΨΩ9Υ-ΥΗΤ Ιανουάριος 26, 2018

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε δαπάνες πληρωμής έργων.

ΑΔΑ: ΨΩΖΩΩ9Υ-ΨΣ1 Ιανουάριος 26, 2018

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή έργων παρελθόντων ετών που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες έργων.

ΑΔΑ: 664ΨΩ9Υ-ΖΓΦ Ιανουάριος 26, 2018

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση Πάγιας προκαταβολής (2.000,00€).

ΑΔΑ: 7ΘΒ1Ω9Υ-ΠΜ6 Ιανουάριος 26, 2018
1 2 3 111
1519285363