ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 171/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 7ΦΚΛΩ9Υ-ΠΗ8 Οκτώβριος 6, 2017

Ψήφιση πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.

ΑΔΑ: 6ΥΓΞΩ9Υ-Ε09 Σεπτέμβριος 27, 2017

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 και αφορούν την αγορά ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής και συντήρησης του Εκσκαφέα –Φορτωτή ΜΕ 34924 του Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: ΨΡ1ΘΩ9Υ-2Μ1 Σεπτέμβριος 27, 2017

Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 17SYMV005960607 σύμβασης του Δήμου Δεσκάτης με τον Κ. Παπαχρήστο Κων/νο, για την προμήθεια γάλατος του Δήμου για το έτος 2017.

ΑΔΑ: ΩΚ42Ω9Υ-ΠΝΡ Σεπτέμβριος 20, 2017

Αποδοχή δωρεάς της Βιομηχανίας Τυροκομικών Προϊόντων «LITTLE ACRE MILK FARM A.E.».

ΑΔΑ: 67ΙΩΩ9Υ-ΨΧΩ Σεπτέμβριος 4, 2017

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

ΑΔΑ: ΨΠΩΩΩ9Υ-Θ5Ο Σεπτέμβριος 20, 2017

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων B΄ τριμήνου του έτους 2017, του Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: Ω4ΦΤΩ9Υ-ΩΛΒ Ιούλιος 26, 2017

Απόδοση εξόδων δικαιωμάτων υπέρ του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για λήψη δανείου.

ΑΔΑ: 63ΑΤΩ9Υ-ΥΒΜ Σεπτέμβριος 27, 2017

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Καθοδηγητικό τοιχίο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη».

ΑΔΑ: ΩΑΗΗΩ9Υ-ΟΞΩ Σεπτέμβριος 27, 2017

Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.508,43€ για την πληρωμή του 2ο λογαριασμού του έργου «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμων προς Κατάκαλη»

ΑΔΑ: Ω794Ω9Υ-3ΜΖ Σεπτέμβριος 20, 2017
1 2 3 102
1508398963