ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

ΑΔΑ: ΩΗ7ΙΩ9Υ-Ρ7Ρ Δεκέμβριος 4, 2017

Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2018» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων.

ΑΔΑ: Ψ95ΩΩ9Υ-ΒΙΚ Δεκέμβριος 7, 2017

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή ποτάμιων έργων – αναχώματα στο ρέμα ποταμιάς» Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: 717ΚΩ9Υ-ΩΜ2 Νοεμβρίου 29, 2017

Καθορισμός του τρόπου και των όρων εκτέλεσης καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια τροφίμων για το έτος 2018» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων και απόφαση δέσμευσης πιστώσεων στον προϋπολογισμό 2018.

ΑΔΑ: ΩΗΗ6Ω9Υ-ΣΝΦ Νοεμβρίου 29, 2017

Καθορισμός του τρόπου και των όρων εκτέλεσης καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2018» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων και απόφαση δέσμευσης πιστώσεων στον προϋπολογισμό 2018.

ΑΔΑ: 7ΚΩΞΩ9Υ-ΥΣ4 Νοεμβρίου 29, 2017

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2017 του Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: ΩΛΧΟΩ9Υ-ΚΣ9 Νοεμβρίου 22, 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΨ74Ω9Υ-ΞΕ1 Νοεμβρίου 29, 2017

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: 6ΨΣ1Ω9Υ-ΧΓΟ Νοεμβρίου 22, 2017

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού

ΑΔΑ: 75ΥΛΩ9Υ-3Χ9 Νοεμβρίου 8, 2017

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΕΚ4Ω9Υ-Σ7Υ Νοεμβρίου 22, 2017
1 2 3 106
1512978163