ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΧΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ (HARDWARE) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2533/13-4-2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΩΝΒ7Ω9Υ-ΑΛΤ Αύγουστος 21, 2017

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ 2ης ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π. (αρθ. 45 Ν. 4172/13)

ΑΔΑ: 6ΣΩΜΩ9Υ-ΝΧ7 Αύγουστος 21, 2017

Επέκταση αγωγού ύδρευσης στην περιοχή πλάι -Κρανιές Παλιουριάς, αντικατάσταση αγωγού στο στενό Δαρδούμπα και κατασκευή υπονόμου από Θεοχάρη-Παπαγιάννη έως γέφυρα

ΑΔΑ: 7ΚΑΗΩ9Υ-8ΓΘ Αύγουστος 21, 2017

Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος δρόμου Καρπερού -Νησί

ΑΔΑ: 6ΣΥΒΩ9Υ-Λ42 Αύγουστος 21, 2017

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (αρθ.29 ν,3986/2011),ΕΙΔ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΜΤΣ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΚΥ,ΤΠΔΚΥ(Νέων Υπαλλ-Εργαζ),ΤΠΔΚΥ(Παλιών Υπαλλ-Εργαζ),ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ(εργαζ.),Επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ(εργοδότη),ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργαζομένου),ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργοδότη),Κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ(εργαζόμενου),Κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ(εργοδότη),ΚΥΤ(εργαζόμενου),ΚΥΤ(εργοδότη),Μ.Τ.Π.Υ ΜΕΤΟΧΩΝ,Μ.Τ

ΑΔΑ: 7ΓΛΣΩ9Υ-ΔΓ2 Αύγουστος 18, 2017

ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΑΔΑ: 7ΖΔΘΩ9Υ-ΣΡΨ Αύγουστος 17, 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΑΔΑ: 6ΒΝ2Ω9Υ-5ΟΧ Αύγουστος 16, 2017

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΑΔΑ: ΨΠΟΤΩ9Υ-ΟΘΗ Αύγουστος 16, 2017

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΙ Α΄Δεκαπενθήμερο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: 6ΞΧΙΩ9Υ-ΔΚ2 Αύγουστος 14, 2017

ΧΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: Ω9Β4Ω9Υ-ΔΤΗ Αύγουστος 4, 2017
1 2 3 320
1503560563