ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΑΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΩΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ»

ΑΔΑ: 9Θ72Ω9Υ-ΤΒΘ Ιούνιος 23, 2017

Αγροτική οδοποιΐα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων (2016)- 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΕΓΟΩ9Υ-Ζ1Ζ Ιούνιος 23, 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΗΙ 1051 ΚΑΙ ΚΗΥ 3741 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: ΩΙ7ΩΩ9Υ-ΣΤΨ Ιούνιος 22, 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΗΙ 1026, ΚΗΙ1054 ΚΑΙ ΜΕ 115163 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 94ΟΑΩ9Υ-ΟΟΕ Ιούνιος 22, 2017

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

ΑΔΑ: 65ΦΤΩ9Υ-Π06 Μαΐου 8, 2017

Αποδοχή ποσού 26.600,00 € Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017

ΑΔΑ: Ω912Ω9Υ-05Ξ Μαΐου 8, 2017

Έγκριση πρακτικών επιτροπής τραπεζοκαθισμάτων

ΑΔΑ: 7Φ85Ω9Υ-ΣΩΜ Απρίλιος 11, 2017

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΑΔΑ: 7ΞΖΑΩ9Υ-ΩΒ0 Ιούνιος 21, 2017

Απόφαση δημάρχου για την προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος

ΑΔΑ: ΨΩ2ΛΩ9Υ-ΝΗΠ Ιούνιος 21, 2017

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής βάσει της υπ’αριθμ. 89/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΔΑ: 602ΓΩ9Υ-ΙΣΧ Ιούνιος 21, 2017
1 2 3 291
1498462963